Проектът MIraGЕ е пример за добра практика за интеграция в ЕС

апр. 7, 2021

Нашият проект е посочен като пример за най-добра практика на Европейския уебсайт за интеграция

Докато партньорите в проект MIraGE са ангажирани с провеждането на обучителни курсове за граждани на трети страни и работодатели, проектът им e категоризиран като най-добра практика на Европейския уебсайт за интеграция.

Европейският уебсайт за интеграция е инициатива на Европейската комисия и попада под отговорността на Главна дирекция „Вътрешни работи и миграция“.Той е единственият уебсайт, предлагащ новини, добри практики и анализи относно интеграцията на мигранти както на равнище ЕС, така и на ниво държава.

Сайтът е поместил пълно описание на самия проект, заедно с информация, свързана с дейностите по проекта, която е и перманентно актуализирана. Според публикуваната досега обратна връзка от обучаващи се става ясно, че обученията дават резултат. Участниците отчитат, че са запознати или много по-добре информирани за специфични процедури и ресурси, които да улеснят тяхната интеграция.

Можете да прочетете информационния лист за проект MIraGЕ на този линк.

Снимка от Кристина @wocintechchat.com, Unsplash

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.