Το έργο

Οι δραστηριότητες του έργου MIraGE στοχεύουν στην αύξηση της ταχείας πρόσβασης και της ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην αγορά εργασίας των ευρωπαϊκών χωρών υποδοχής τους. Το MIraGE είναι ένα τριετές έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης), το οποίο αποτελείται από 12 εταίρους από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Κύπρος, Ρουμανία, Ουγγαρία).

Παρά τις μεγάλες δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι μετανάστες στις ευρωπαϊκές οικονομίες, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που τους εμποδίζουν και που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Σε όλα τα κράτη μέλη, ορισμένοι εργοδότες εκτιμούν τις δυνατότητες των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και ορισμένοι τείνουν να μην ασχολούνται με το ξένο εργατικό δυναμικό εξαιτίας της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με την απασχολησιμότητά τους, τις ικανότητές τους και τις νομικές διαδικασίες για την πρόσληψή τους.
Ταυτόχρονα, οι μετανάστες δεν έχουν πλήρη επίγνωση των πολλών ευκαιριών εργασίας ή πώς να έχουν πρόσβαση στις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες για αυτούς, ιδίως όσον αφορά την αυτοαπασχόληση στη νέα χώρα υποδοχής.
Σε ορισμένες άλλες χώρες, το νομικό πλαίσιο, η λήψη πολιτικών αποφάσεων και οι ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες των ΥΤΧ αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.

Για το λόγο αυτό, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των ΥΤΧ στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και να προωθηθεί η ένταξή τους, η κοινοπραξία του έργου MIRAGE υλοποιεί διάφορες δράσεις:

Χαρτογράφηση των αναγκών και των στάσεων των εργοδοτών μέσω της ολοκλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

Διεξαγωγή συνεντεύξεων για τη διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για δημιουργία εγχειριδίου για τους εργοδότες το οποίο θα δημοσιευτεί σε 9 γλώσσες της ΕΕ

Ανάπτυξη δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά χώρα, τόσο για τους ΥΤΧ όσο και για τους εργοδότες (εγγραφή!)

Προώθηση δραστηριοτήτων και βέλτιστων πρακτικών, δημιουργία διαφημιστικού βίντεο και εκστρατεία κοινωνικών μέσων ενημέρωσης

Συλλογή στοιχείων για τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.