Професионалното включване на граждани на трети страни: инструмент за консултиране на работодатели и самонаети лица