За нас

Този проект се осъществява от група заинтересовани страни – партньори, съставена от 9 НПО, 1 профсъюз, 1 център за професионално обучение и 1 доставчик на обучителни курсове от 8 страни на ЕС

www.frgi.bg

ФРГИ (Фондация „Работилница за граждански инициативи“) насърчава филантропията и гражданските организизации да развиват капацитета си и общностите, в които работят. Мисията на ФРГИ е да подкрепя различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

 

www.laimomo.it

Кооператив Lai-momo е основан през 1995 г. и дейността му се разпростира в различни области: социална интеграция, имиграция, обучение, комуникации, публикации и т.н. като общата цел е да се подобри качеството на живот на хора и общности.

www.novapolis.ro

Асоциация Novapolis – „Център за анализи и инициативи“ за развитие е Румънска НПО, която се опитва да допринесе за демократично и включващо общество, което е икономически и социално балансирано и способно да отговори на всякакви нужди. Основните му дейности са развитие на граждански организации на базово ниво, анализ и оценка на обществени политики, социални проекти, повишаване на информираността по отношение на миграцията и мобилността на работната ръка в ЕС.

www.rhsansfrontieres.org

Човешки ресурси без граници (ЧРБГ) е френска неправителствена организация, подкрепяща човешките права на работното място, която се фокусира в борбата с насилствения труд, детския труд и лошите работни условия във Франция и по света.

 

www.podkrepa-obrazovanie.com

Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа е основан през декември 1989, непосредствено след демократичните промени в България. Синдикатът защитава правата, достойнството и професионалните интереси на своите членове. Той работи също така за демократизиране, хуманизиране и деидеологизиране на образованието в страната.

www.groupe-sos.org

ASSFAM GROUPE SOS SOLIDARITES е организация с нестопанска цел основана през 1951 във Франция за подкрепа на мигранти и отстояване на техните права пред институциите. От 2010 г. ASSFAM GROUPE SOS SOLIDARITES работи в центровете за настаняване на бежанци. Асоциацията помага на мигранти застрашени от депортиране да защитят правта си и на хората търсещи убежище.

www.victumconsulting.com

Victum е основана през 2000 г. с цел да предостави услуги подредством обучение и програми за развитие на бизнеса в Унгария и Европа. Това се постига с дългосрочни партньорства с МСП и мултинационални компании, които се явяват клиенти и потребители на предоставяните от организацията услуги.

 

www.suedwind.at

Südwind от Австрия има 40 годишен опит в три области: образование, медии и кампании за социални човешки права. Тя е една от водещите организации в Австрия в областта на глобалното обучение и информиране по въпросите на устойчивото развитие. От 2013 г. организацията работи в областта на миграцията и интеграцията в контекста на кооперативи, честна търговия, глобално равенство и достойнство.

www.csicy.com

Центърът за социални иновации (ЦСИ) е изследователска организация, фокусирана върху социалните иновации, които носят положителен ефект на местно, регионално, национално и глобално ниво. Организацията работи с правителства, местни администрации и агенции, НПО, търговски дружества и образователни институции.

www.swideas.se

SwIdeas е мулти-културна организация фокусирана върху развитието на общности и бизнеси. Тя вярва в устойчивото развитие, разнообразието, сътрудничеството и добавената стойност. Целта й е да подкрепя тези, които осигуряват добавена стойност не само за самите тях, но и за общностите и обществата, в които живеят.

szubjektiv.org

Фондация „Субективни ценности“, е НПО основано през 2002 за борба с расизма и дискриминацията, като поддържа един постоянен диалог между различните култури. Фондацията се стреми да създаде устойчиво общество и да промотира европейските цености в Унгария, като работи особено сред младите хора.

www.vhs.at

Die Wiener Volkshochschulen
VHS Виена:Образование за всеки. VHS Виена предлага разнообразни обучителни формати за жителите на Австрийската столица: езикови курсове, спортни занимания, здравни и терапевтични практики, изкуства, втори шанс за образование, както и различни обучителни проекти за специфични целеви групи.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.