Πηγές

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει τις πιο αντιπροσωπευτικές περιπτωσιολογικές μελέτες από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι εταίροι του έργου MIRAGE σε 8 χώρες (Βουλγαρία, Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Κύπρος, Ρουμανία, Ουγγαρία). Οι ακόλουθες 16 περιπτωσιολογικές μελέτες έχουν επιλεγεί για να παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και νομοθετικά πλαίσια, όλα με τον ίδιο στόχο: να προωθήσουν την επαγγελματική ένταξη των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων ΥΤΧ.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.