Проектът

Дейностите на проекта MIraGE имат за цел да улеснят безпроблемния достъп и интеграция на лицата от трети страни търсещи работа в пазара на труда на страните домакини от ЕС. MIraGE е тригодишен проект съфинансиран от ЕС (Фонда на ЕС за убежище, миграция и интеграция), реализиран от 12 партньорски организации от 8 Европейски държави (България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Кипът, Румъния, Унгария).

Въпреки големия потенциал, който търсещите убежище и бежанците могат да предоставят на европейските икономики, има някои пречки, които трябва да бъдат преодолени. Във всички страни членки на ЕС има работодатели, които виждат потенциала на тази група, но се въздържат от наемането й поради липса на информация за уменията и квалификацията на мигрантите, както и правните процедури по наемането им. В същото време мигрантите също не са наясно с наличните възможности на пазара на труда и как биха могли да се възползват от тях. В други страни, правната рамка, действащите политики и ниската езикова подготовка на мигрантите са значителни бариери пред тяхната интеграция на пазара на труда.

Ето защо, за да подобри достъпа на лица от трети националности до трудовия пазар на ЕС, консорциумът от организации на MIraGE предприема различни дейности като:

Съпоставянето на нуждите и нагласите към интеграцията на мигранти на пазара на труда чрез онлайн проучван

Провеждане на интервюта за установяване на най-добрите практики

Задълбочено проучване на най-добрите практики и събирането им в наръчник за работодателите, наличен на 9 езика на страни от ЕС

Включване на най-добрите практики сред работодателите и гражданите, посредством уебсайт на проекта, промо видео и кампания в социални медии

Обучение на работодатели и на представители на трети страни, за да се помогне на двете групи да разбират взаимно нуждите си, да преодоляват бариерите помежду си и как да се научат да говорят на един и същ език

Оценка на въздействието и приложимостта на резултатите

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.