Projektet

MIraGE-aktiviteter syftar till att påskynda och öka tredjelandsmedborgares tillgång till arbetsmarknaden i sina europeiska värdländer.
MIraGE är ett 3-årigt projekt medfinansierat av Europeiska unionen (Asylum, Migration and Integration Fund), och drivs av 12 partners från 8 europeiska länder (Bulgarien, Sverige, Italien, Frankrike, Österrike, Cypern, Rumänien, Ungern).

Trots den stora potential som invandrare är för europeiska ekonomier finns det många faktorer som måste åtgärdas för att så ska ske.
I alla medlemsstater ser vissa arbetsgivare potentialen hos TCN medan vissa tenderar inte att engagera utländsk arbetskraft alls; på grund av brist på information om deras anställbarhet, deras färdigheter eller de rättsliga aspekterna av att rekrytera dem.
Å andra sidan saknar många invandrare kunskap om de många arbetsmarkanderna fungerar ich hur man får tillgång till den. Särskilt när det gäller egenföretagande i det nya värdlandet.
I vissa länder utgör rättsliga ramarna, regelverkt och otillräckliga språkkunskaper betydande hinder för integrationen på arbetsmarknaden.

Därför – för att öka tredjelandsmedborgares tillgång till europeiska arbetsmarknader och främja integration, genomför MIRAGE-konsortiet en rad olika åtgärder: 

       Kartläggning av arbetsgivarnas behov och attityder genom en online-undersökning.  

Intervjuer för att kartlägga goda exempel

  Utifrån forskning skapa en handbok för arbetsgivare och publicera den på nio EU-språk.

          Utveckla två olika landsspecifika träningsprogram, både för TCN och arbetsgivare (prenumerera!).

          Främja aktiviteter och bästa praxis, skapa en kampanjvideo och driva en kampanj via sociala media.

          Samla in feedback för spriding av resultaten.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.